NOČNÍ ICHTYOLOGICKÉ REGULAČNÍ ODLOVY NA VD FRYŠTÁK 2016


Dle Pravidel IRO jsou stanoveny termíny nočních odlovů na VD Fryšták pro rok takto:

Výpis z Pravidel IRO 2016:

8.1  NOČNÍ ODLOV DVOUDENNÍ  (jedna noc) je stanoven takto: 

18.06. – 19.06.2016
30.07. – 31.07.2016

20.08. – 21.08.2016
24.09. – 25.09.2016

8.2  Noční odlov dvoudenní začíná v sobotu od 04:00 hod. a končí v neděli ve 24:00 hod.
(dle čl.8 Denní doby odlovu).


8.3  NOČNÍ ODLOV TŘÍDENNÍ (dvě noci) je stanoven takto:

08.07. – 10.07.2016

8.4  Noční odlov třídenní začíná v pátek od 04:00 hod. a končí v neděli ve 24:00 hod.
(dle čl.8 Denní doby odlovu).


8.5  Příchod je možný nejdříve 20 minut předem.
Dřívější příchod bude klasifikován jako neoprávněný výkon IRO v době zákazu výkonu IRO mimo stanovené doby odlovu, viz čl.8.

8.6  Každé místo nočního výkonu IRO musí být pro svou identifikaci kontrole IRO po celou dobu osvíceno. Držitel Oprávnění k IRO je povinen dle bodu 2.6 osvětlit své místo výkonu IRO pro svou identifikaci kontrole IRO. (Elektrické kapesní svítilny, čelovky, solární lampy aj.). Nesmějí být používána intenzivní svítidla, která oslňují ryby či ostatní rybáře, anebo taková, která svítí pod hladinu. Taktéž není povoleno osvětlování místa odlovu či prutů otevřeným ohněm včetně svíček. Za nedostačující se považuje lámací chemická tyčinka či poziční světýlko hlásičů záběru. Pokud nebude místo nočního výkonu IRO osvíceno, bude přestupek klasifikován jako hrubé porušení Oprávnění k IRO.

8.7  Povodí Moravy s.p. a ZRS jsou oprávněni po dobu nočního odlovu vytvořit zvláštní režim výkonu IRO.  Informace o zvláštním režimu výkonu IRO: www.zrs.cz a ve vitríně na VD Fryšták.

13.3 Držitel Oprávnění k IRO je povinen na místě odlovu a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu nebo je odhazovat do vody a kolem sebe. Před započetím odlovu provede držitel Oprávnění k IRO prohlídku místa, kde bude provádět odlov. Pokud je místo znečištěno, provede úklid. Rovněž tak i při odchodu od vody. Při nesplnění této podmínky bude kontrolní orgán postupovat tak, jako by držitel Oprávnění k IRO znečistil místo sám. Nepořádek na místě a v okolí místa odlovu je posuzován jako hrubé porušení Pravidel k IRO a přestupci bude Oprávnění k IRO na místě odebráno. Posbíraný odpad je držitel Oprávnění k IRO povinen uklidit (odnést do popelnic, kontejnerů nebo do odpadkových košů, umístěných okolo VD Fryšták).

Povodí Moravy s.p.
Zlínský rybářský spolek

Kompletní Pravidla IRO 2016 
zde:

P O Č A S Í
pocasi
F Á Z E   M Ě S Í C E

Staňte se přáteli ZRS
na FACEBOOKU

CNW:Counter